วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2562

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 จริยธรรมที่เหมาะสมกับคนในสังคม ก๊ก ดอนสำราญ
2 รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ทรงพล เจริญคำ
3 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัตนา พัฒนสิงห์ จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและการนำแผนไปปฏิบัติกับการเรียนรู้ของตนเองของผู้นำชุมชนของตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา กาญจนา รอดแก้ว
5 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของข้าราชการครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ณรงค์ พิมสาร นภาภรณ์ ธัญญา,มนัส โหย่งไทย
6 การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครู กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ณัฐชา สหวิศิษฏ์ สมคิด สกุลสถาปัตย์
7 การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พระมหาปกรณ์ จัดไธสง พระมหาไพฑูรย์ เหลาเคน (พระครูสุตศาสนการ)
8 สมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนคติของครูเครือข่ายสถานศึกษา ท่าแซะ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไววิทย์ ทองแท้ เกียรติศักดิ์ อิชยานันท์
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการสอนแบบใช้เกมและบัตรคำศัพท์ นิติกานต์ ศรีโมรา
10 การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายชายทะเล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ลภัสรดา เมืองมา อารมณ์ จินดาพันธ์
11 การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุ่มอำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 จารุเนตร จันทร์สุข ชัยวัฒน์ อุทัยแสน
12 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม ปรัชญา คล้ายชุ่ม สมใจ เดชบำรุง,สมบัติ เดชบำรุง
13 การพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KPI Report System: KRS) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
14 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าร่วมโครงการ PISA ปี 2561 ตามรูปแบบ CIPP Model มีนา กริชไกรวรรณ อชิตพล มีมุ้ย
15 แนวทางการพัฒนาบรรยากาศองค์การโรงเรียนเครือข่ายโพธาราม 5 สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุรี เขต 2 ระวีวรรณ พิมพ์รุน จุฑารัตน์ นิรันดร