วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

เจ้าของวารสาร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
16/10 ถนน คลองทวีวัฒนา แขวง ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
ISSN 2392-5760           

 

วัตถุประสงค์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีนโยบายดำเนินการจัดทำ “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคมในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ รวมทั้งเป็นพลังสำคัญต่อการเกื้อหนุนความก้าวหน้าของศาสตร์และวิชาชีพ มีการตรวจสอบคุณภาพของบทความอย่างเข้มข้นในรูปแบบ  Double-blind peer  review ภายใต้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Annual Peer-review) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวไม่มีส่วนได้เสียกับบทความวิจัย โดยบทความวิจัย (research article) ที่ได้รับการตีพิมพ์มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น การตั้งสมมุติฐาน โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ทดลองค้นคว้าอย่างมีระบบและสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ขอบเขตของงานวิจัย

ขอบเขต ผลงานตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กำหนดอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ การวิจัยทางสังคมศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น บทความวิจัยที่มีการประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมและสังคมมนุษย์ เป็นต้น

 

กำหนดการเผยแพร่

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

 

กระบวนการพิจารณาบทความ (Peer Review Process)

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี้ จะต้องเป็นบทความต้นฉบับ ซึ่งไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารอื่นใดมาก่อน และจะได้รับการพิจารณาและการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review process) ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในลักษณะ Double-blind peer  review โดยวารสารมีขั้นตอนดำเนินการจัดพิมพ์ดังนี้

1. กองบรรณาธิการวารสารฯ จะตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของต้นฉบับ
2. จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อ่านประเมินต้นฉบับ บทความละ 3 ท่าน
3. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) สามารถอธิบายหรือชี้แจงข้อสงสัย ผ่านบรรณาธิการ
4. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำต้นฉบับ
5. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสาร

 

ผลการประเมินคุณภาพวารสาร

วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI

 

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2567

Read More

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2566

Read More

 
ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2566

Read More

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2566

Read More

 
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2565

Read More

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2565

Read More