วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม–เมษายน 2563

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 โมเดลการบริหารวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร สวัสดิ์ อุดมโภชน์
2 การศึกษาตัวแปรจิตวิทยาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เกรียงศักดิ์ เร้ารุจา พีรพงศ์ ทิพนาค
3 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการสืบทอดกิจการของโรงเรียนเอกชน อาลิสา กสิณธร
4 จริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ศุภชัย ประศิริ
5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและวิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ วิทยาลัยในเครือมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุทิตา เบ็ญจาธิกุล สมบัติ เดชบำรุง, สมใจ เดชบำรุง
6 ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ปรัชญา ธงพานิช
7 การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน กลุ่มอำเภอบ้านนา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กนกพร ทับพยุง พรหมพิริยะ พนาสนธิ์
8 แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเหนือตอนบน ชาลี ภักดี ศ.พศิน แตงจวง, พระครูวิทิตศาสนาธร, พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, พระมหาสกุล มหาวีโร, ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
9 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มบูรพาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 จักรพรรดิ คงนะ ชัยวัฒน์ อุทัยแสน
10 ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำที่สำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ปิติภัทร ลือพงษ์
11 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เนตรนภา ภูสำเภา นิตยา ศรีมกุฏพันธ์
12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จันทรา แก่นจันทร์ ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์
13 สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปวริศา มีศรี โอฬาร กาญจนากาศ
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์