วารสารวิชาการ ปีที่ 4

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นวารสารที่ได้มีการพัฒนาและดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI : Thai-Journal Citation Index Centre) จนได้รับการพิจารณาคุณภาพให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562 ) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวประสบความสำเร็จได้เพราะความร่วมแรง ร่วมใจ ของกองบรรณาธิการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานต่อไป วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังคงมีกำหนดการตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ แต่ได้ทำการปรับเปลี่ยนการตีพิมพ์ให้สอดคล้องกับปีปฏิทิน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการระบุปีที่ตีพิมพ์ของบทความที่อยู่ในฉบับนั้นๆ ดังนั้น วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้ จึงเป็น วารสารประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการจำนวน 2 เรื่อง บทความวิจัยจำนวน 20 เรื่องรวมทั้งสิ้น 22 เรื่อง โดยบทความทั้งหมดมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 เพลงปรบไก่: ต้นเค้าของหน้าทับปรบไก่
2 เพลงพื้นบ้านท่าโพ: เสียงสะท้อนวิถีชีวิตไทย
3 การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชน ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
4 การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
5 การจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กรของหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและบริการวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
6 การพัฒนาคู่มือการดำเนินกิจกรรม 7ส เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมให้กับหน่วยงานในกำกับระดับมหาวิทยาลัย
7 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 การคัดเลือกข้อความของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ SMAARTS สำหรับใช้ประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์: การพัฒนาและคัดเลือกด้วยวิธีการเดลฟายฟัซซี
9 การพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตการจัดการอุตสาหกรรมบริการนิทรรศการและงานอีเว้นท์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
10 การศึกษาตัวชี้วัดการทำงานรายบุคคลในหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารงานแบบอิสระ
11 ความคิดเห็นที่มีต่อการขยายอายุการรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี ของผู้ประกันตน : กรณีศึกษาผู้ประกันตนที่มาติดต่องานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
12 การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์และที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือต่อบทเรียน
13 ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นปฐมวัย โดยการสอนแบบพหุปัญญาหลักการ ซี ไอ เอส เอส ที และการสอนแบบสาธิต
14 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
15 กลยุทธ์ผลักดันธุรกิจในส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยลดความเครียดและสร้างความพึงพอใจในการท
16 ประสิทธิผลการดำเนินงานและการจัดการความรู้ของวิสาหกิจ กลุ่มผู้ผลิตสินค้าแผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก
17 การพัฒนาธุรกิจสปาไทยสู่ความยั่งยืน : วิธีการทางจิตวิทยาบริการ
18 องค์ประกอบความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภาคใต้
19 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการจัดการธุรกิจชุมชนเพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน
21 การส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
22 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอาชีพแบบมีส่วนร่วม