วารสารวิชาการ

BANGKOKTHONBURI JOURNAL

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีนโยบายดำเนินการจัดทำ “วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่แนวคิดและผลงานของนักวิชาการออกสู่สังคม ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและกระตุ้นการบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ รวมทั้งเป็นพลังสำคัญต่อการเกื้อหนุนความก้าวหน้าของศาสตร์และวิชาชีพ โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของบทความอย่างเข้มข้น ภายใต้การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Annual Peer-review) และไม่มีส่วนได้เสีย โดยบทความวิจัย (research article) ที่ได้รับการตีพิมพ์มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น การตั้งสมมุติฐานโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ทดลองค้นคว้าอย่างมีระบบและสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป