วารสารวิชาการ

BANGKOKTHONBURI JOURNAL

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 “การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง“

01 Mar 2023

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 "การวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อก้าวทันความเปลี่ยนแปลง" ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.45-16.00 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์