วารสารวิชาการ

BANGKOKTHONBURI JOURNAL

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19”

09 Jul 2021

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

“การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19”

Creativity, Innovations, Social Order and Wellbeing in Times of COVID-19 Pandemic

(CISOWCOP)

วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.45 – 16.00 น.

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  –

 20 กุมพาพันธ์ 2565

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุค
โควิด -19”ศึกษาเงื่อนไขการส่งผลงานและการนำเสนอผลงานวิจัย และส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเบื้องต้นมายัง E-mail : [email protected].

       1. ใบสมัครเข้าร่วมประชุมการ

       2. บทความวิจัยตามรูปแบบที่กำหนด

เมื่อผ่านพิจารณาเบื้องต้นจากคณะกรรมการพิจารณางานวิจัยแล้ว ทางผู้จัดจะดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาทางอีเมลล์ และให้ผู้วิจัยชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาท่าพระ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี                เลขที่บัญชี 142-123-445-2

นับแต่ได้รับผลประเมิน-

13 มีนาคม 2565

กรณีมีการปรับแก้จากผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการฯจะดำเนินการส่งผลการประเมินภายใน 7 วันนับแต่วันที่ชำระค่าลงทะเบียนให้ผู้วิจัยทำการปรับแก้ผลงานและนำส่งผลงานวิจัยที่ผ่านการปรับแก้มายัง E-mail:[email protected].

21 มีนาคม – 31 มีนาคม 2565

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการฯ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. รูปแบบโปสเตอร์ ส่งโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการฯตามรูปแบบที่กำหนด (ไฟล์โปสเตอร์ รูปแบบ PDF)

2. รูปแบบบรรยาย ส่งไฟล์ PowerPoint ที่จะใช้นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ

8 พฤษภาคม 2565

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “การวิจัย สร้างสรรค์ นวัตกรรม สังคม และสุขภาวะในยุคโควิด -19”

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 02-800-6800 ต่อ 1403

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]


เข้าร่วมการนำเสนอประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ