วารสารวิชาการ

BANGKOKTHONBURI JOURNAL

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน” (Interdisciplinarity for sustainable innovation development) ISID

27 Mar 2024

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน

(Interdisciplinarity for sustainable innovation development) ISID

วันอังคาร ที่  30 เมษายน 2567  เวลา  09.00 – 16.00 น.

รูปแบบออนไลน์ / ระบบ Zoom

 

โดย สมาคมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมกับ

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

 

สาขาที่เปิดรับบทความวิจัยเพื่อการนำเสนอ

1. งานวิจัยและสร้างสรรค์สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)

2. งานวิจัยและสร้างสรรค์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

3. งานวิจัยและสร้างสรรค์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกายภาพ (Health and Physical Sciences)

 

รูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอผลงานให้นำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ผ่านระบบ Zoom เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เวลานำเสนอ 15 นาที ซักถาม 10 นาที (ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการนำเสนอผลงานวิจัย 3 ท่าน) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ระดับชาตินำเสนอเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความตีพิมพ์ใน Proceedings 3 ท่าน)

 

กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย (วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  ครั้งที่ 12

ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความ สมัครและส่งบทคัดย่อภาษาไทย  สมัครทาง E-mail: [email protected]

โทร.02800-6800-5 ต่อ 1403

ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มีนาคม 2567

  1. ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

ภายหลังจากรับบทความ

  1. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์, โปสเตอร์, บรรยาย

1 – 10 เมษายน 2567

  1. งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12

30 เมษายน 2567

 

ค่าลงทะเบียน                                        

ประเภทผู้เข้าร่วม

อัตราค่าลงทะเบียน

ระดับชาติ

นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไม่เสียค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป (นำเสนอผลงานแบบบรรยาย)

3,000

บุคคลทั่วไป (นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์)

1,500 บาท (ภาษาไทย)

2,500 บาท (ภาษาอังกฤษ)

ธนาคารกรุงเทพ  สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เลขที่บัญชี 047-8-00001-1

ส่งหลักฐานการโอนเงิน [email protected]

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
028006800-5 ต่อ 1403