วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2565

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้วิถีใหม่ นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การรับรองมาตรฐาน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภัทราวรรณ สุขยอด
3 A STUDY OF QUALITY ASSURANCE PROBLEMS WITHIN EXPANDED EDUCATIONAL OPPORTUNITIES IN SHENBEI DISTRICT LIAONING PROVINCE LIU JINHAN
4 ความคิดเห็นการเรียนรู้ผ่านไมโครเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ชนาภรณ์ ปัญญาการผล ว่าที่ร้อยตรี ขจรศักดิ์ กั้นใช้
5 WORK EFFICIENCY OF TEACHERS AT ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY Qin Xiaohan
6 การศึกษาความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิขริน ดอนขำไพร
7 แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวคิดของ Katz ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สันติ จันทร์น้อย สาลินี มีเจริญ
8 การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ธนศร ธนาศรี เจตพล ป้อมแดง
9 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์ชายแดน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 สุรัตน์ดา ศรีคงรักษ์ วรชัย วิภูอุปรโคตร
10 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตปัญจภาคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี วันวิสา คำแฝง สมคิด สกุลสถาปัตย์
11 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่ม 4 กุลนันทร์ แนวนาค ไตรรัตน์ สิทธิทูล
12 การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอรือเสาะ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 วันริฎวาน แซแน
13 ADAPTABILITY OF FRESHMEN IN DALIAN LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS IN CHINA Xue Jianzhi