วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2565

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การจัดการเมืองน่าอยู่ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สุวัจชัย เที่ยงพูนวงศ์
2 การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ในสังกัดเครือข่ายศีขรภูมิ 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รัชเดช ทองสาดี ไตรรัตน์ สิทธิทูล
3 ความต้องการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษากลุ่มเครือข่าย ไร่เก่า-ศาลาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วราภรณ์ สุขศรี
4 ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร พัชริดา ชัยพิมลผลิน
5 การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเฉพาะความพิการ กลุ่มสถานศึกษากลุ่ม 4 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภัทรี เสามั่น
6 ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการบริหาร โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุพิชชา ยังมีมาก
7 การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือข่ายบริหารสถานศึกษา แบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดารารัตน์ สีหะวงษ์ ไตรรัตน์ สิทธิทูล
8 การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พัชราภรณ์ นาเหล็ก
9 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นิสาชล โทจำปา
10 พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนในกลุ่มเครือข่าย การจัดการศึกษากาบเชิง 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ฐิติมา สุขสังวรณ์
11 สมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วิลาศ อุ้มบุญ ไตรรัตน์ สิทธิทูล
12 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ จังหวัดปทุมธานี อัญชลี ดอกดี
13 การจัดการการตลาดดิจิทัลผลิตภัณฑ์เทียนเจลหอมแฟนซี ตำบลบ่อพลับ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ชาญวิทย์ อิสลาม ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, วันชัย สุขตาม และธันยธรณ์ คาวาซากิ
14 แนวทางการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มคุณภาพของครูโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 วชิราภรณ์ ขาวอ่อน สาลินี มีเจริญ
15 การประเมินโครงการเสริมสร้างนักเรียนแกนนำป้องกันเอดส์ และเพศศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบ CIPP Model มีนา กริชไกรวรรณ