วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2562

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 บรรยากาศองค์กรกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท ฐิติภรณ์ หวานใจ ปราการ เกิดมีสุข
2 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร วิสิทธิ์ โทแก้ว
3 ภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กับการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กุสุมา แสงแก้ว ปราการ เกิดมีสุข
4 การดำเนินงานของสถานศึกษาด้านประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร วิชัญญา เฮี้ยนชาศรี
5 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาริยา อังสนุ จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
6 การศึกษาเจตคติของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มบางพลี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 พรสวรรค์ โทแก้ว