วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2564

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชมพูนุท ยุติธรรม
2 ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ปริมาตรและความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พัชริดา สิทธิสาร
3 การสร้างชุดฝึกทักษะการเล่นเมโลเดียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดผาสุการาม (สุวรรณวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี ภาณุพงษ์ สุขทนารักษ์
4 การพัฒนาทักษะการเขียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดฝึกสะกดคำของนักเรียนระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม อุไรรัตน์ ประสาร
5 การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดเทคนิค K W D L สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนผิงแดด ณพพร เย็นจิตร์
6 การศึกษาสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ชญาภา ไชยรักษา
7 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอนุบาล บ้านแพ้ว (วันครู 2500) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พลอยจันทร์ นุชชาติ
8 การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองกก จังหวัดศรีสะเกษ กิตติยา คำจันทร์
9 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วันวิสาขบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปิยนันท์ ทองทับ
10 The Attitude and Attention of Primary School Students toward Music Class: A Case Study of Guanzhong Primary School’s Students ZHANG HAO
11 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กฤษณา สุวรรณ์
12 การพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมละเลงสี ธงไชย สินทรัพย์ทวีคูณ
13 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน วัดหนองตามิ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กัญญาพัทร งามขำ
14 คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มพังโคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จักรี คุยบุตร
15 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภคนันท์ องอาจ