วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2563

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภัทรา จันทรหอม
2 การเพิ่มขีดความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมคำศัพท์ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค จังหวัดราชบุรี ดวงมณี แสงปรีดีกรณ์
3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเครือข่ายท่าแซะ 2 จังหวัดชุมพร สุดารัตน์ พงษ์ทวี
4 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการสร้างจิตอาสาเยาวชนไทย กรณีศึกษาโครงการ Hello massage โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ อายดา เจียพลอย
5 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ พรทนา คงแท้
6 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 สุจิตรา จันทร์มูล
7 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ทัศนีย์ หม้อทอง
8 การเปรียบเทียบการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมิน คุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 และเขต 2 ศุภวรรณ เครือแก้ว
9 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ และโรงเรียนในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร ษัษฐพรรษ สังแก้ว
10 สภาพการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา สัณฆ์สินี ทองเจือเพชร
11 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยศึกษา ลำพญา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ปิติตรี ตายงค์
12 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและ การเคลื่อนที่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค พอพรรณ วงศ์พิพันธ์
13 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 สุธนียา ประเสริฐไทย
14 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปลอดภัยกับภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จุฑามาศ พิมพ์นอก
15 แนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาอริยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ยุตติชน บุญเพศ