วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2563

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 อติญารินทร์ พฤกษ์ภูมรินทร์ สุวิทย์ ภานุจารี
2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จิรภัทร ศักดิ์สิทธิ์กุลชัย
3 การสร้างชุดการสอนภาษาอังกฤษแบบอิงประสบการณ์ เรื่อง “Thailand’s Street Food” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกาญจนบุรี ปฐมชัย จิระอรุณ
4 การบริหารงานด้วยนวัตกรรม PE3C Model (5ดี โมเดล) ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายกำแพงแสน 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ภูวดล มลคล้ำ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยา เขต 8 สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล
6 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้ของครูในเครือข่ายสถานศึกษาท่าแซะ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 วราภรณ์ สุดใจ
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยา เขต 8 ศรีนครอัจจะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ฐานวัฒน์ อัญภัทร์อริยกุล
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สุธาสินี พุดสีเสน
9 การปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชนของครูในโรงเรียนกลุ่มคลองวาฬ-ห้วยทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วันดี แย้มรัตน์
10 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ น้ำทิพย์ จันทร์มูล
11 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ศรีสุดา พรหมภักดี
12 เศรษฐกิจใต้ดิน: กรณีศึกษาการเล่นการพนันในบ่อนขนาดเล็กในชุมชนซึ่งขัดต่อกฎหมาย สมบูรณ์ หนูแก้ว ศรัณย์ ธิติลักษณ์
13 การศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มเถิน 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 พรรณรมณ ภิระ
14 ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองใหญ่ โคกสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ไฉทยา เสาร์ทอย
15 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กฤษฎา ถวัลย์เศรษฐ์