วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2561

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุทพร เขต 1 ปรัชญา ทองวิเศษ จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเพื่อศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนเฉพาะความพิการสังกัดกลุ่ม 1 พิเชษฐ์ ศรีอนันต์ พีรพงศ์ ทิพนาค
3 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเครือข่ายท่าแซะ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ภัทราวดี ปุนจุบัน
4 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสตรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จริยาวดี สอนพา
5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ชนาภา น้อยประดิษฐ์