วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2560

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโครงการสร้างซีท (SEAT) กับเด็กพิการระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง
2 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลางในอำเภอนครชัยศรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พรรณิดา จิตรจักร
3 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีผู้บริหารการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมหาชัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ภูวรินทร์ พันชน
4 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและขวัญกำลังใจของครูโรงเรียนสังกัดองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มะยุเรศ วรรณเกษม จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์
5 การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร วัฒนา นามวัน จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์