วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2560

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การศึกษาความคาดหวังของครูเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขวัญตา จอมมงคล
2 สภาพการบริหารงานวาการคามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ธัญญารัตน์ บุญพ่วง
3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กับการจัดการความปลอดภัยของผู้บริหารสถ่านศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พีระพัฒน์ เหล่านรากิตติ
4 การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ปฐมรัตน์ แจ่มศรี พรหมพิริยะ พนาสนธิ์
5 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กัลยา ปรารมภ์ สมหญิง จันทรุไทย