วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2560

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การเปรียบเทียบการบริหารสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นวิยา ภูภาประเสริฐ
2 สมรรนะของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เขตคุณภาพศรีมหาโพธิ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นิตยา บัวแก้ว
3 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เนตรนภา ภูสำเนา นิตยา ศรีมกุฎพันธ์
4 สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทิภาพของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปวริศา มีศรี โอฬาร กาญจนากาศ
5 การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 สกนธ์ วงศ์สุกฤต