วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2559

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นันทพร บำรุงผล เกียรติศักดิ์ อิชนานันท์
2 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเพชรจินดา อำเภอสามพราน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สุภาพร ชัยรัตน์ สมคิด สกุลสถาปัตย์
3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดของครูโรงเรียนเทศบาล สันกัดเทศบาลนครปฐม จังหัดนครปฐม อัญชลี ศิริพรนพคุณ
4 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายบางบลี 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 จินตนา อินตะ
5 การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการการบริการศูยน์พัฒนาเด็กเล็กต่อการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ณัฐิยา บัวงาม ชัยวัฒน์ อุทัยแสน