วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2559

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 ศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 สำนักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานคร ชญานิน สาธุพันธ์
2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานโรงเรียนเครือข่ายภูผา-นาสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ศิโรรัตน์ แก้วเจริญ นิตยา ศรีมกุฎพันธ์
3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการในทัศนคติของครู สังกัดโรงเรียนเครือข่ายที่ 73 สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร อาภรณ์ ดอนก้อนไพร เกียรติศักดิ์ อิชนานันท์
4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จันทรา แก่นจันทร์
5 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์ประสานงานสอยดาวบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 จีระ สุระขันธ์