วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2558

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จินตนา วงชาลี
2 ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกลุ่มแพรกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสมุทรปราการ เขต 1 ฐณัฐดาว เป็งทอง เกียรติศักดิ์ อิชนานันท์
3 การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษาในมุมมองของครู กลุ่มโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ณัฐชา สหวิศิษฏ์
4 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 นิรมล วงศ์ตุ่น
5 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารการศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ในอำเภอไทรโยก สำงกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พีระวัฒน์ ขัดฝั้น จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์