วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2558

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 คุณภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนเพชรเกษม สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สมบัติ เดชบำรุง
2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบางเชือกหนัง (พูนบำเพ็ญอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร สมใจ เดชบำรุง
3 รายงานการประเมินโครงการพาน้องท่องอ่าน หน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์
4 วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม บุรัสกร ระบายศรี สมหญิง จันทรุไทย
5 การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จันทกานต์ อรุณ