วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2557

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตตรวจราชการที่ 10 กิตติศักดิ์ ตุ้มมี
2 แบบจำลองการเทียบเคียงสมรรถนะการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์กรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สุดารัตน์ รัตรแสงศรี
3 แบบจำลองการพัฒนาภาวะผู้นำของผุ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่ประสบความสำเร็จสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมศักดิ์ นามสีอุ่น
4 Integration of Health Media to Increase Knoeledge and Attitude of Healthcare of People in Southern Border Province Saroch Sopeerak
5 การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีการถ่าพและภาพยนตร์สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประภาภร ดลกิจ สาโรช โศภีรักข์