วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2557

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสายสามัญเอกชนที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเชียงราย ชาลี ภักดี
2 ความสัมพันธ์ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลการบริหารจัดการที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สุรีย์พร ปัญญาธนสานต์
3 การพัฒนาแบบจำลองประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุปัน พลลาภ
4 ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรส เนื่องชมภู
5 การพัฒนารูปแบบการเรียรู้ผ่านเว็บไซต์ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับตนและชุมชนตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณัฐกฤตา ศิริโสภณ