วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2557

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน ประพัฒนพงศ์ เสนาฤทธิ์
2 การศึกษาการปฏิวัติการจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เจริญ แสนภักดี
3 ปัจจัยสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่: โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง ศิริพร วงศ์รัตนมัจฉา เวสต์เตอร์เฮ้าท์
4 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เจิดจ้า น้อยสำลี
5 แบบจำลองการพัฒนาการจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อรวรรณ อุปพงษ์