วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2556

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 ตัวแปรในการวิจัย วรัทยา ธรรมกิติภพ
2 เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
3 ตัวแบบความสำเร็จในอาชีพวิทยากรกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ชุมชนของนักวิชาการพัฒนาชุมชน ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์
4 รูปแบบบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีประสิทธิผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คำนึง เนื่องชมภู