วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2556

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนโดยใช้แนวคิดระบบบริหารการจัดการผลงาน ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
2 การพัฒนาบทเรียนโซเชียลมีเดียเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับครู ปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธนศานต์ เนื่องชมภู
4 กลยุทธ์ 5 ยืน สมเกียรติ โสตศิริ
5 จิตวิทยาในการบริหารงาน วิกร ตัณฑวุฑโฒ