วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2556

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 แนวทางการจัดการศึกษาไทยในอนาคต ทิพย์เกสร บุญอำไพ
2 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : ทฤษฎีเนวิเกชั่นนิซึม สาโรช โศภีรักษ์
3 การพัฒนาศักยภาพการทำงานในเชิงระบบ : ความหมายและทฤษฎี สมภพ สุวรรณรัฐ
4 การทดสอบสมมติฐานด้วยไคสแควส์ พีรพงศ์ ทิพนาค
5 แบบจำลองการพัฒนาการจัดการความรู้ของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 เก็จมณี จาตุรณต์รัศมี