วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2562

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนภควันตภาพ วชิระ พรหมวงศ์
2 ระบบการทำงานและหน้าที่การทำงานของสวิทช์ในแท็กซี่มิเตอร์ โอฬาร กาญจนกาศ
3 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กัญจนา ทองสิงห์
4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ญาณี ศรีดวงใจ อารมณ์ จินดาพันธ์
5 ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร สถาพร ขันโต
6 การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) สุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก
7 การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นุชจรี จันทวาท สมใจ เดชบำรุง สมบัติ เดชบำรุง
8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา นิศารัตน์ มาคำ เพชรรัตน์ โฉมศรี สิริพร ศิริเสรี อินทิรา นุ่มวงศ์ พงษ์สันติ์ ตันหยง
9 แนวทางการสร้างภาวะผู้นำทางจริยธรรม คุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีฝึกอบรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 4 (ม.1 ม.6) คณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์
10 ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง สมใจ เดชบำรุง สมบัติ เดชบำรุง
11 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนกลุ่มท่าจีนก้าวหน้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เนตรนภา ภูสำเภา นิตยา ศรีมกุฏพันธ์
12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จันทรา แก่นจันทร์ ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์
13 สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปวริศา มีศรี โอฬาร กาญจนากาศ
14 ปัจจัยที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
15 รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทรงพล เจริญคำ