วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2562

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนภควันตภาพ วชิระ พรหมวงศ์
2 ระบบการทำงานและหน้าที่การทำงานของสวิทช์ในแท็กซี่มิเตอร์ โอฬาร กาญจนกาศ
3 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กัญจนา ทองสิงห์
4 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ญาณี ศรีดวงใจ อารมณ์ จินดาพันธ์
5 ความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบล อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร สถาพร ขันโต
6 การบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของครูสู่ผู้เรียน โรงเรียนวัดสัก (จันทร์ศิริจำเริญประชาสรรค์) สุพรรณิการ์ พงศ์ผาสุก
7 การนิเทศการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 นุชจรี จันทวาท สมใจ เดชบำรุง สมบัติ เดชบำรุง
8 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา ต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา นิศารัตน์ มาคำ เพชรรัตน์ โฉมศรี สิริพร ศิริเสรี อินทิรา นุ่มวงศ์ พงษ์สันติ์ ตันหยง
9 แนวทางการสร้างภาวะผู้นำทางจริยธรรม คุณธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีฝึกอบรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 4 (ม.1 ม.6) คณิต ภิรมย์ไกรภักดิ์
10 ความสัมพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ขวัญธนา ศรีบุญเพ็ง สมใจ เดชบำรุง สมบัติ เดชบำรุง
11 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพุทธรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สรัญณัชช์ ตะเพียนทอง จุฑารัตน์ นิรันดร และพรหมพิริยะ พนาสนธิ์
12 สภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ รัตยา พานิชย์ นิตยา ศรีมกุฏพันธุ์
13 ความต้องการการนิเทศภายในของครูเครือข่ายหนองผือลิ้นฟ้าดู่น้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ธนัฐชัย เวียงอินทร์ สมหญิง จันทรุไทย
14 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 4 ชัยชุมพล พิทักษ์
15 องค์ประกอบสุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วินนารัชน์ ชัยวิทยนันต์ พระครูพิสัยสารคุณ (พระถวิล อามาตร)