วารสารวิชาการ ปีที่ 1

btu


ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม2555

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนและเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ และนักศักษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามนโยบายการพัฒนาการส่งเสริมทางวิชาการและปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

# ชื่อเรื่อง ผู้เขียน Download
1 การเขียนงานวิชาการ
2 A study of consumer rerception towards small cars in india
3 Public administration in the 21th century
4 ภาวะผู้นำและผู้นำสำคัญอย่างไร
5 รูปแบบกลยุทธ์การตลาดผลิตผลทางการเกษตร สินค้าเกษตรกรรมแปรรูป และสินค้าหัตถกรร ที่เกิดจากโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทษไทย
6 การประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในธุรกิจทัวร์
7 ปรัชญาสังคมศาสตร์และกระบวนทัศน์ในการแสวงหาความรู้
8 ปัญหาการให้ความคุ้มครองพยานที่เป็นข้าราชการ
9 สร้างวินัยในองค์การแห่งการเรียนรู้