วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน–ธันวาคม 2564

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 การศึกษากับคนพิการ จักรพันธ์ พรมฉลวย นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
2 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อ การบริหารงานโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 วรชัย วิภูอุปรโคตร เจษฎา มะยัง, ยุพา จูกระโทก, ปฎิวัติ อินนะระ, ณัฐพงษ์ ดาวเรือง และ เกตุวิภา สว่างภพ
3 การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้สื่อสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปิยะกุล อุทโท พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, วันชัย สุขตาม และ ชาญวิทย์ อิสลาม
4 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชญานิศ ชลสวัสดิ์
5 การบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โศรญา มีทรัพย์
6 การบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ศิริพงษ์ ภู่แพร
7 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร วาทิณี ด้วงทับ
8 การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภูวดล ภูสิม
9 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ฉัตรฤทัย มิ่งมีชัย วรชัย วิภูอุปรโคตร
10 พฤติกรรมการนำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ธนวัฏ เกื้อกูลสง
11 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนวัดบางเพรียง มัธยมศึกษา เขต 24 สมจิตร เบ็จเจริญ
12 การพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดกิจกรรมระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ศศิประทุม เพียรธานี
13 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นัสรีย์ ตามาต
14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ในการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย นุกูล แจ้งสว่าง
15 กระบวนการทุนทางสังคมของการพัฒนาพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี รภัทร เดชาโชติบดินทร์ จิรพรรณ นฤภัทร