วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 2564

เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน วรชัย วิภูอุปรโคตร สมศักดิ์ศรี ประจงจิตร, อธิภู ลาแก้ว, นนท์ปวิธ กันเกลา, จุฬารัตน์ อิ่มใจ และกนกพัชร์ ศิริกุลวิริยะ
2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร วรากิจ ร่มพูลทอง
3 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล Mark for Future เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พงษ์ธนธรณ์ ศรีทองกุล
4 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จรัส อนุพันธ์
5 การบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อ้อมใจ อุ่นศิริ วรชัย วิภูอุปรโคตร
6 การพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทย จังหวัดเพชรบุรี ปิยะกุล อุทโท พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, อนุรักษ์ นวพรไพศาล และ สุภานัน บุตรมั่น
7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 คมกฤษ ทนทาน
8 ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา ในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ณิชากร ศรีอ่อนโพธิ์
9 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วิภาดา ชัยสิงห์
10 การนิเทศภายในวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดชุมพร คณิต อินทร์แสร์
11 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับเขต สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร สายันต์ เพียรธานี
12 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาในการรับรู้ของข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตติยาภรณ์ คล้ายสุบรรณ
13 การบริหารโรงเรียนคุณภาพกับการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ธณกศมนน์ ธนสุรเศรษฐ์กุล สมใจ เดชบำรุง และสมบัติ เดชบำรุง
14 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง สังกัดเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม บุษยา ทุ่งไธสง สมคิด สกุลสถาปัตย์
15 สมรรถนะการบริการที่ดีของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ธนรัตน์ ซาวทองคำ