วารสารศึกษาศาสตร์

JOURNAL OF EUCATION BANGKOKTHONBURI

 

About Us

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ทิพนาค
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดร.ลัดดาวัลย์ คงสมบูรณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เมืองแมน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช โศภีรักข์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขาว 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังสุโต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์เกสร บุญอำไพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ จงกล แก่นเพิ่ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.อำนวย เดชชัยศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา รัชฎาวิศิษฐ์กุล 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากาญจน์ สุขสดเขียว
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อาจารย์วิศกรณ์ โสภาภิมุข 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อาจารย์อชิตพล มีมุ้ย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ฝ่ายพิสูจน์อักษร

ดร.สมใจ เดชบำรุง

ดร.ธารินี กิตติกาญจนโสภณ

ฝ่ายออกแบบปกและตีพิมพ์

ดร.โสพัฒน์ โสภาภิมุข