วารสารศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

BTU-DEEP JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีนโยบายดําเนินการจัดทํา “วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนําไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม