วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

BTU-DEEP JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีนโยบายดําเนินการจัดทํา “วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนําไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 ทักษะของผู้บริหาสถานศึกษาในศตวรรบที่ 21 เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เกษราภรณ์ ครุฑธาโรจน์
2 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มอำเภอบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โสตถิพงศ์ รัตนา
3 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือของสถานศึกษาสหวิทยาเขตวิทยปราการ จังหวัดสมุทรปราการ กฤติยา หอมเพียร
4 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จันทร์ญา คูเมือง
5 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ดวงนภา บัวทอง
6 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ สุวิจักขณ์ บึงประเสริฐสุข
7 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จิราพร ปลื้มถนอม
8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดวังเคียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ภัสสร อรุณศรี
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษากับบรรยากาศโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์
10 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ฟามิดา ปุติ
11 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สุพรรษา งอกนาเสียว
12 การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 สุวรรณา ตรีคงคา
13 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 หริญวราห์ เพชรพรหม
14 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 รังสรรค์ ปริวัตตา จุทารัตน์ นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ
15 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุ่มกลุ่มบ่อทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เจษฎา สิทธิวงศ์ จุฑารัตน์ นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ
16 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพนัสนิคม 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สุริยะ พันธ์ขาว จุฑารัตน์ นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ
17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการบริหารงานเป็นทีมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณิชากานต์ วงศ์สำแดง จุฑารัตน์ นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ
18 ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูเทคนิคกาฬสินธุ์ สมปอง เฉิดเจริญ จุฑารัตน์ นิรันดร และธัญศญา โสภณ
19 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กนกนันท์ ไชยเดช จุฑารัตน์ นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ
20 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขต เมืองฟ้าแดด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24 วลัยพร ศรีชู จุฑารัตน์ นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ
21 การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จุฑามาศ เล็มมณี จุฑารัตน์ นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ
22 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 กาญจนาภรณ์ เผือกผ่อง จุฑารัตน์ นิรันดร และธัญศญา ธรรศโสภณ
23 การบริหารงานของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 อำภาพร มุ่นพลาย
24 ขวัญและกำลังใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร อภิสิทธิ์ กุลภัทร์แสงทอง จุฑารัตน์ นิรันดร
25 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อำเภอบ้านโป่ง วิทวัส ทัศนสุวรรณ
26 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุ่มอำเภอพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 อรทัย จรัญพงษ์ จุฑารัตน์ นิรันดร และเกียรติศักดิ์ อิชยานันท์
27 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลกาบเชิงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ประภาสิริ โถตะบุตร
28 บทบาทการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 วัชรินทร์ อินสระ
29 การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 สันต์ชัย ประเสริฐศักดิ์
30 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ชัยรัตน์ ไทยกิ่ง
31 ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราชาธิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จิรวรรณ ผลอ่อน
32 การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ญาตาวี เทียบจันทึก
33 การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วรินทร มหาบุญญากร
34 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รัฐพล ทีคํา จุฑารัตน์ นิรันดร และพรหมพิริยะ พนาสนธิ์
35 การศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 อรอุษา ไชยวัตร