วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

BTU-DEEP JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้มีนโยบายดําเนินการจัดทํา “วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยอิสระ ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อนําไปสู่ประโยชน์ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติต่อไป

Download full file

# ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ผู้แต่งร่วม
1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ศิริวรรณ ศิริพงษ์เวคิน
2 การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กุพชกา นุกาศ
3 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จุฑารัตน์ จีนบันทึก
4 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ธนัญชกร บุศย์คำ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับสมรรถนะการบริหารงำนวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ยุทธภูมิ ประทุมเทือง
6 ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเนินมะปราง 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กมลรัตน์ จีนคง
7 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ขวัญหทัย วิเวกอรุณ
8 ภาวะผู้นําเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มพระยาจักร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ติยาภรณ์ ประสิทธิ์ผล
9 การศึกษาปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุ่มสังกัด สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทิฆัมพร สุวรรณ
10 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านช้างเผือกอำเภอบางสะพานน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สุนันทา เสือเดช
11 การศึกษาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ธนพิพัฒ แสงอรุณ
12 การศึกษาเจตคติของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มพุทธรักษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปุญญิศา อักษร
13 การบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนหนองยอง สมสนุก นาดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ พัชระพงษ์ พจนะโกสีย์
14 พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พีรนนท์ เหล่าสมบัติ
15 ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความขัดแย้งและพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มาลินี อุศุภการี
16 ความคิดเห็นของครูต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มไร่ขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 วรรณพรรษ เตโชดม
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน ในอำเภอเมืองพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 อาคม เส่งเอียด
18 การศึกษาสภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เกียรติมนู จันทร์จักร
19 ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กฤษฎี ไกรสวัสดิ์
20 ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตระยอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง ณิชาภัทร จีนประโคน
21 สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของกลุ่มโรงเรียนสหวิทยวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาสระบุรี เขต 2 ลิขิต ดวงสนาม
22 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพท่ามะกา 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 สาธิต เม่นไพร
23 แนวทางการบริหารจัดการตามมาตรฐานการเรียนร่วมของโรงเรียนวัดไร่ขิง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แสงนภา วงษ์ศรีดี
24 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอำเภอ บางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทวีรัตน์ คล้ายนุ่ม
25 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามความคิดเห็นของบุคลากร นงนารถ เขียวสุวรรณ
26 การเปรียบเทียบคุณภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กฤษ กล้าเอี่ยม
27 คุณภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 อรวรรณ ภู่เงิน
28 การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อคุณภาพการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน ขนาดใหญ่ จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กนกวรรณ ชั่งใจ
29 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ศศิธร กำจร
30 สภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ภานุการ์ สีบุตรา
31 ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์กับการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปานกมล โพธิ์แพง
32 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 21 กลุ่มกรุงเทพเหนือ สังกัดสำนักงาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประภาภรณ์ เถาแก้ว
33 การศึกษาการรับรู้ของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สรวีย์ รวมทรัพย์
34 การบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 6 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไกรรัตน์ เมืองจันทร์
35 การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มธุพร สุเรนทรประสิทธิ์