วารสารวิชาการ

BANGKOKTHONBURI JOURNAL

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”

14 Feb 2020

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
“งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”
The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium
Bangkokthonburi University
“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability”
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
----------------------------------

การส่งผลงานและการนาเสนอผลงานวิจัย
การเสนอผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัย(ฉบับเต็ม) ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กาหนดขึ้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็มที่ถูกต้องเท่านั้น
1. วิธีการนาเสนอผลงานวิจัย คือ
ระดับชาติ การนาเสนอทั้งภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ผู้นาเสนอต้องส่งบทความ(ฉบับเต็ม)ที่ทาการปรับแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษA4เพื่อนาลงเผยแพร่ใน CD-ROM Proceeding
ระดับนานาชาติ ภาคบรรยาย การนาเสนอใช้ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาเรื่องละ 15 นาที และซักถาม 5 นาที
2. วิธีการลงทะเบียนและส่งผลงาน
ผู้สมัคร สามารถดูรายละเอียดเงื่อนไข และแบบฟอร์ม ได้ทางเว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th และลงทะเบียนส่งผลงานมาได้ที่ E-mail: [email protected]
3. ผู้นาเสนอผลงานวิจัยที่ประสงค์จะให้ทางผู้จัดการประชุมฯ ออกหนังสือรับรอง โปรดแจ้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าทาง E-mail: [email protected]
4. ผลงานวิจัยที่นาเสนอ ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้เท่านั้น คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความวิจัยและโปสเตอร์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดและ ไม่รับพิจารณาผลงานวิจัย ที่ส่งภายหลังกาหนดเวลา รวมทั้งจะไม่ส่งคืนเอกสารและเงินค่าธรรมเนียม


- รายละเอียดโครงการ

- แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน

- ใบสมัครเข้าร่วมการ

- รายละเอียดองค์ประกอบบทความวิจัย

- รายละเอียดและรูปแบบโปสเตอร์

- รูปแบบโปสเตอร์